Pakalpojumu sniegšanas, izmantojot
elektroniskos līdzekļus, reglaments1. §

Vispārīgie noteikumi

 

 1. Saskaņā ar [Polijas Republikas] 2002. gada 18. jūlija likumu par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus (2002. gada Likumu Vēstnesis, Nr. 144, 1204. poz. ar turpmākajiem grozījumiem) uzņēmums Norgips Sp. z o.o. ar šo nosaka pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskos līdzekļus, reglamentu.
 2. Šīs reglaments (turpmāk tekstā — “Reglaments”) noteic:
  1. pakalpojumu, kas sniegti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, veidus un apjomu;
  2. pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskos līdzekļus, noteikumus;
  3. līgumu par pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskos līdzekļus, noslēgšanas un izbeigšanas noteikumus;
  4. reklamācijas procesa kārtību attiecībā uz pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot elektronisko līdzekļus.

2. §
Definīcijas

Šī reglamenta vajadzībām tālāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

 1. Pakalpojumu sniedzējs — uzņēmums Norgips Sp. z o.o. ar juridisko adresi: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Polija, kas reģistrēts Uzņēmēju reģistrā, ko uztur Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra komerclietu 13. nodaļa, ar KRS Nr. [Valsts tiesu reģistra numurs] 0000529680, NIP Nr. [nodokļu maksātāja identifikācijas numurs] 522-27-02-366;
 2. Pakalpojumu saņēmējs — katrs, kurš izmanto pakalpojumus vai jebkādā citā likumīgā veidā izmanto tīmekļa vietnes, ko nodrošina Pakalpojumu sniedzējs, jo īpaši servisu;
 3. serviss — tīmekļu vietņu sistēma, kas pieejama adresēs:
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/ un ir statisku un dinamisku dokumentu kopums, kurš ietver grafiskus failus, skriptus un citus ar savstarpējām attiecībām apvienotus kopuma elementus;
 4. pakalpojumi — pakalpojumi, kas sniegti, izmantojot elektroniskos līdzekļus;
 5. pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskos līdzekļus — pakalpojumu sniegšana bez vienlaicīgas pušu klātbūtnes (attālināti), nododot datus pēc Pakalpojumu saņēmēja individuālā pieprasījuma, kas nosūtīti, izmantojot ierīces elektroniskās datu apstrādei, tostarp to ciparu kompresijai, un glabāšanai, un pilnīgi pārraidīti un uztverti, izmantojot telekomunikāciju tīklu [Polijas Republikas] 2004. gada 16. jūlija telekomunikāciju likuma izpratnē;
 6. elektroniskā sistēma — informācijas tehnoloģijas ierīču un programmatūras, kas darbojas kopīgi, kopums, kas nodrošina datu apstrādi un glabāšanu, kā arī to nosūtīšanu un saņemšanu ar telekomunikāciju tīklu starpniecību, izmantojot noteiktam tīkla veidam atbilstoši gala ierīci 2004. gada 16. jūlija telekomunikāciju likuma izpratnē;
 7. elektroniskās komunikācijas līdzekļi — tehniskie risinājumi, tostarp elektroniskās ierīces un kopīgi ar tām darbojoši programmatūras rīki, kas nodrošina attālinātas individuālās saziņas iespēju, izmantojot elektroniskās sistēmas, jo īpaši elektronisko pastu;
 8. elektroniskās adrese — elektroniskās sistēmas apzīmējums, kas nodrošina attālinātas saziņas iespēju, izmantojot elektroniskās sistēmas, jo īpaši elektronisko pastu;
 9. tirdzniecības informācija — katra informācija, kas tieši vai netieši paredzēta preču, pakalpojumu vai Pakalpojumu sniedzēja tēla veicināšanai, izņemot informāciju, kas nodrošina saziņas ar noteiktu personu iespēju, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus un informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas nav paredzēti Pakalpojumu sniedzēja vēlamā tirdzniecības rezultāta sasniegšanai.

3. §
Pakalpojumu, kas sniegti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, veidi
 1. Katram Pakalpojumu saņēmējam ir jāievēro Reglamenta noteikumi no darbību, kuru mērķis ir noteikta pakalpojuma izmantošana, veikšanas brīdim. Noteiktu pakalpojumu sniegšanas īpašie noteikumi var nosacīt atsevišķi reglamenti, kas pieejami attiecīgās servisa lapās.
 2. Pakalpojumu sniedzējs servisa ietvaros sniedz šādus pakalpojumus, izmantojot elektroniskos līdzekļus:
  1. informācijas pakalpojumi;
  2. saziņas pakalpojumi;
  3. pakalpojumi Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto preču tirdzniecības vai preču transportēšanas organizācijas jomā.
 3. Informācijas pakalpojumi ir piekļuves informācijai, kas ievietota servisa ietvaros, nodrošināšana pēc Pakalpojumu saņēmēja individuālā pieprasījuma, parādot lapu ar noteiktu URL adresi, kas ietver Pakalpojumu saņēmēja individuāli pieprasītos informācijas datus, vai tirdzniecības informācijas par Pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem izstrādājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem saņemšana. Informācijas pakalpojumu ietvaros tiek izšķirti jo īpaši:
  1. pakalpojumi, kuru ietvaros Pakalpojumu saņēmējs saņem vispārīgo informāciju par Pakalpojumu sniedzēju un viņa darbības profilu, Pakalpojumu sniedzēja piedāvātājiem izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī informāciju par apmācībām, preses rakstiem, vakancēm, kontaktpersonām;
  2. pakalpojumi, kuru ietvaros Pakalpojumu saņēmējs var saņemts no Pakalpojumu sniedzēja tehnisko dokumentāciju, izstrādājumu un sistēmu kartes, video instruktāžas un citus failus lejupielādei;
  3. pakalpojumi, kuru ietvaros Pakalpojumu saņēmējs gūst piekļuvi informācija par viņa iesniegto reklamācijas sūdzības statusu;
  4. pakalpojumi, kuru ietvaros Pakalpojumu saņēmējs var izmantot kalkulatorus, šablonus un citus simulatorus.
 4. Saziņas pakalpojumi nodrošina iespēju pēc Pakalpojumu saņēmēja individuālā pieprasījuma sazināties ar atbilstoši nodaļu vai Pakalpojumu sniedzējas kontaktpersonām. Saziņas pakalpojumu ietvaros jo īpaši tiek sniegtas pakalpojumi, kuru ietvaros Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu saņēmējs savstarpēji nodod informāciju, kas saistīta veikto tirdzniecības sadarbību.
 5. Pakalpojumi Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto izstrādājumu tirdzniecības vai preces transportēšanas organizācijas jomā nodrošina Pakalpojumu saņēmējam iespēju iesniegt pasūtījumus Pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem izstrādājumiem un
  pakalpojumiem, kā arī starpniecību preču pārvadāšanas pie Pakalpojumu saņēmēja klientiem darījuma noslēgšanā starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu saņēmēju. 6. Atsevišķu pakalpojumu, kas minēti 3.–5. punktā, izmantošanas iespēju nodrošina cilnes atsevišķās lapās servisa ietvaros. Dažu pakalpojumu, jo īpaši pakalpojumu Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto izstrādājumu tirdzniecības un preces transportēšanas organizācijas jomā, izmantošana ir iespējama pēc Pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas un pieteikšanās.

4. §
Pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskos līdzekļus, noteikumi
 1. Tehniskās prasības, kas attiecas uz servisa izmantošanu, ir šādas:
  1. savienojums ar internetu;
  2. interneta pārlūkprogramma, kas ļauj rādīt uz datora ekrāna hiperteksta dokumentus (HTML), kas saistīti internetā, izmantojot tīkla Web pakalpojumu
  3.  
  4. .
 2. Lai pareizi izmantotu pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējam ir jābūt datoram un programmatūrai, kas atbilst šādām minimālajām prasībām:
  1. pārlūkprogramma Internet Explorer versijā vismaz 6.0 vai Firefox versijā vismaz 2.0;
  2. ekrāns ar izšķirtspēju vismaz 1024 × 768;
  3. ieslēgts sīkdatņu un Java Script atbalsts.
 3. Ja Pakalpojumu sniedzējs lieto ierīci vai programmatūru, kas neatbilst 1.–2. punktā minētajām tehniskajām prasībām, Pakalpojumu sniedzējs negarantē servisa darbības pareizību un norāda, ka tas var negatīvi ietekmēt sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 4. Pakalpojumu saņēmējs nedrīkst piegādāt nelikumīgu saturu un veikt darbības, kas var izraisīt servisa traucējumus vai bojājumus. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis paziņojumus vai uzticamu informāciju par Pakalpojumu saņēmēja piegādāto datu nelikumīgu raksturu, Pakalpojumu sniedzēs var liegt piekļuvi šiem datiem. Pakalpojumu sniedzējs neatbild pret Pakalpojumu saņēmēju par kaitējumiem, kas radušies piekļuves datiem ar nelikumīgo saturu liegšanas rezultātā.
 5. Pakalpojumu saņēmējs var izmantot pakalpojumus anonīmi vai izmantojot pseidonīmu, ja vien pakalpojuma īpašība neprasa noteiktu personas datu noradīšanu. Taču pakalpojumu neatļautas izmantošanas gadījumā (proti, neatbilstoši Reglamentam, spēkā esošo tiesību aktu vai spēkā esošo līgumu starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu saņēmēju noteikumiem) Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt Pakalpojumu saņēmēja personas datu apstrādi apjomā, kas nepieciešams, lai noteiktu Pakalpojumu saņēmēja atbildību. Pakalpojumu sniedzējs paziņo Pakalpojumu saņēmējam par neatļautām darbībām, pieprasot nekavējoties tās pārtraukt, un pat personas datu apstrādi, kas veikta iepriekš minētajā nolūkā.
 6. Pārraidot datus, Pakalpojumu sniedzējs neatbild par pārraidāmiem datiem ar nosacījumu, ka: viņš neiniciē datu pārraidi, neizvēlas saņēmēju, nedzēš un nemodificē datus, kas ir pārraides priekšmets. Atbildības izslēgšana attiecas arī uz automātisku un īslaicīgu pārraidāmu datu glabāšanu, ja šīs darbības mērķis ir tikai pārraides veikšana, un dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas nepieciešams normālos apstākļos, lai veiktu datu pārraidi.
 7. Pakalpojumu sniedzējs neatbild netiešas datu glabāšanas gadījumā, kas veikta, lai paātrinātu atkārtotu piekļuvi šiem datiem pēc Pakalpojumu saņēmēja pieprasījuma, ja:
  1. viņš nedzēš un nemodificē datus;
  2. izmanto atzītas un parasti šādā veida darbībā izmantotas informācijas tehnoloģijas, kas noteic piekļuves datiem un to atjaunināšanas tehniskos parametrus;
  3. netraucē atzītu un parasti šādā veida darbībā izmantotu informācijas tehnoloģiju darbību informācijas par savākto datu izmantošanu savākšanas jomā.

5. §
Sīkdatņu politika
 1. Izmantojot servisu, Pakalpojumu saņēmējs piekrīt, ka viņa gala ierīcē tiek uzstādītas sīkdatnes un ka Pakalpojumu sniedzējs izmanto sīkdatnes atbilstoši tālāk sniegtajiem noteikumiem. Piekrišana tiek sniegta, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja Pakalpojumu saņēmējs nepiekrīt, ka Pakalpojumu sniedzējs izmanto sīkdatnes, viņam ir atbilstoši jāizmaina savas pārlūkprogrammas iestatījumi vai jāatteicas no servisa izmantošanas.
 2. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek saglabāti un uzglabāti Pakalpojumu saņēmēja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī
  dažādu tīmekļa vietņu apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes parasti ietver tīmekļa vietnes, no kuras tās nāk, nosaukumu, to pastāvēšanas laiku un nejauši ģenerētu unikālu numuru, kas paredzēts savienošanai ar tīmekļa
  vietni savienošanai izmantotās pārlūkprogrammas identifikācijai.
 3. Nodrošinot piekļuvi servisa saturam, Pakalpojumu sniedzējs izmanto sīkdatnes, proti, informāciju, ko serveri saglabājuši Pakalpojumu saņēmēja gala ierīcē un ko serveri var nolasīt katra savienojuma, kas veikts ar šī gala ierīci, laikā, un var arī izmantot citas tehnoloģijas ar funkcijām, kas līdzīgas vai vienādas ar sīkdatņu funkcijām. Šie noteikumi par sīkdatnēm ir arī piemērojami citām līdzīgām tehnoloģijām, kas izmantotas servisa ietvaros.
 4. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai:
  1. pielāgotu servisa lapas Pakalpojumu saņēmēja preferencēm un tīmekļa vietņu izmantošanas optimizācijai; jo īpaši šie faili ļauj atpazīt interneta servisa lietotāja ierīci un atbilstoši parādīt tīmekļa vietni, kas pielāgots viņa individuālajām vajadzībām;
  2. veidotu statistikas, kas ļauj saprast, kā servisa lietotāji izmanto tīmekļa vietnes, kas ļauj uzlabot to struktūru un saturu;
  3. uzturētu Pakalpojumu saņēmēja sesiju (pēc pieteikšanās), pateicoties kam Pakalpojumu saņēmējam nav jāievada lietotāja vārds un parole katrā servisa lapā;
  4. piegādātu Pakalpojumu saņēmējam reklāmas saturu, kas labāk atbilst viņa interesēm.
 5. Servisa ietvaros ir iespējama šādu sīkdatņu izmantošana:
  1. “nepieciešamās” sīkdatnes, kas ļauj izmantot servisa ietvaros pieejamos pakalpojumus, piemēram, autorizācijas sīkdatnes, kas tiek izmantotas pakalpojumiem, kuri prasa autorizāciju servisa ietvaros;
  2. sīkdatnes, kas paredzēti drošības nodrošināšanai, piemēram, izmantotas, lai atklātu ļaunprātīgu izmantošanu autorizācijas servisā ietvaros jomā;
  3. sīkdatnes, kas ļauj savākt informāciju par servisa izmantošanas veidu;
  4. funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj saglabāt Pakalpojumu saņēmēja izvēlētos iestatījumus un Pakalpojumu saņēmēja interfeisa personalizāciju, piemēram, attiecībā uz izvēlēto valodu vai reģionu, no kura nāk Pakalpojumu saņēmējs, fonta izmēru, tīmekļa vietnes ārējo izskatu u. tml.
 6. Daudzos gadījumos programmatūra, kas paredzēta tīmekļa vietņu pārlūkošanu (interneta pārlūkprogramma) pēc noklusējuma atļauj sīkdatņu uzglabāšanu Pakalpojumu saņēmēja gala ierīcē. Pakalpojumu saņēmējs jebkurā brīdī var izmainīt iestatījumus, kas attiecas uz sīkdatnēm. Jo īpaši šos iestatījumus var izmainīt tā, lai bloķētu sīkdatņu automātisku apkalpošanu interneta pārlūkprogrammas iestatījumos vai vienmēr informētu Pakalpojumu saņēmēju par to uzstādīšanu viņa ierīcē. Detalizēta informācija par sīkdatņu apkalpošanu iespēju un veidiem ir pieejama attiecīgu ražotāju programmatūras (interneta pārlūkprogrammas) iestatījumos. Ja iestatījumi, kas attiecas uz sīkdatnēm, nav izmainīti, tas nozīmē, ka tās tiek uzstādītas Pakalpojumu saņēmēja gala ierīcē, un tādējādi Pakalpojumu sniedzējs spēj uzglabāt informāciju Pakalpojumu saņēmēja gala ierīcē un gūt piekļuvi šai informācijai.
 7. Sīkdatņu izmantošanas izslēgšana var apgrūtināt dažu pakalpojumu izmantošanu servisa ietvaros, jo īpaši tos, kas prasa pieteikšanos. Sīkdatņu pieņemšanas iespējas izslēgšana neizslēdz iespēju lasīt vai skatīties saturu, kas ievietots servisā, izņemot tos, kas prasa pieteikšanos.
 8. Sīkdatnes var uzstādīt Pakalpojumu saņēmēja gala ierīcē un pēc tam izmantot tos reklāmas devēji, pētniecības uzņēmumi un multivides lietotņu piegādātāji, kas sadarbojas ar servisu.

6. §
Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, noslēgšanas un izbeigšanas noteikumi
 1. Līgums par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, tiek noslēgts, kad Pakalpojumu sniedzējs sāk izmantot noteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu saņēmējs izmanto noteikto pakalpojumu
  atbilstoši noteikumiem, kas norādīti šajā reglamentā, un noteiktos gadījumos arī atbilstoši pakalpojumu sniegšanas īpašajiem noteikumiem, par kuriem ir runa Reglamenta 3. § 1. punkta otrajā teiciena.
 2. Šis Reglaments tiek nodots Pakalpojumu saņēmējam bez maksas ar servisa lapu starpniecību, kas ļauj Pakalpojumu saņēmējiem iepazīties ar to pirms līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas. Reglaments ir pieejams veidā, kas ļauj to lejupielādēt, ierakstīt, saglabāt un drukāt.
 3. Līgumu par atsevišķu pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas un izbeigšanas papildnoteikumi vai paredzēt noteiktu pakalpojumu, par kurām ir runa Reglamenta 3. § 3. punkta pirmajā teicienā, atsevišķu reglamentu noteikumus.
 4. Pakalpojumu saņēmējs var jebkurā brīdi pabeigt noteikta pakalpojums izmantošanu. Ja Pakalpojumu saņēmējs ieiet no servisa, līgums par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektronisko līdzekļus, tiek automātiski izbeigts bez nepieciešamības sniegts pušu papildu paziņojumu. Pakalpojuma izmantošanas pabeigšanas juridiskās sekas noteic noteiktu pakalpojumu atsevišķi reglamenti, un ja tos nav — tiesību aktu obligāti noteikumi, kas piemērojami saistībā ar sniegtā pakalpojuma tiesisko raksturu un faktiskiem apstākļiem.

7. §
Reklamācijas sūdzību par pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, izskatīšanas kārtība
 1. Pakalpojumu saņēmējiem ir tiesības iesniegt reklamācijas sūdzības jautājumos, kas attiecas uz pakalpojumiem.
 2. Reklamācijas ir jāiesniedz rakstiski ar ierakstītu vēstuli uz Pakalpojuma sniedzēja biroja adresi, kas norādīts Reglamenta 2. § a) apakšpunktā.
 3. Pareizi iesniegtajai reklamācijas sūdzībai ir jāietver vismaz šādi dati:
  1. Pakalpojuma saņēmēja apzīmējums (tostarp viņa vārds un uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, un juridisko personu gadījumā — nosaukums, juridiskā adrese un personas, kas pilnvarota kārtot jautājumus, kuri saistīti ar iesniegto reklamācijas sūdzību, kontaktinformācija);
  2. problēmas, kas ir reklamācijas sūdzības iesniegšanas pamats, apraksts.
 4. Pakalpojumu sniedzējs darīs visu, lai izskatītu reklamācijas sūdzības 14 dienu laikā no to saņemšanas no Pakalpojumu saņēmēja brīža.
 5. Par reklamācijas sūdzības izskatīšanas rezultātu Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties paziņos reklamācijas sūdzības iesniedzējam rakstiski vai pa elektronisko pastu uz e-pasta adresi, kad norādīts sūdzībā.
 6. Reklamācijas sūdzības, kas neietver datus, par kurām ir runa 3. punktā, netiek izskatītas.

8. §
Privātuma politika

Privātuma politika noteic, kādus datus un atbilstoši kādiem noteikumiem mēs apstrādājam.

 1. Pārzinis
  Jūsu personas datu pārzinis ir Norgips Sp. z o.o. ar juridisko adresi Varšavā: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Polija, kas reģistrēts Uzņēmēju reģistrā, ko uztur Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra komerclietu 13. nodaļa, ar KRS Nr. 0000529680, NIP Nr. 522-27-02-366.
 2. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats
  Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, turpmāk tekstā — “VDAR”.
  Jūsu personas dati var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem tālāk minētajiem mērķiem:

  • lai izstrādātu un sniegtu atbildi uz jautājumu un apstrādātu prasījumus, kas saistīti ar sniegtajiem norādījumiem, saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta f) apakšpunktu;
  • lai iesniegtu sadarbības piedāvājumu saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta f) apakšpunktu;
  • lai izpildītu līgumu vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta b) apakšpunktu;
  • izstrādājumu un pakalpojumu tiešā mārketinga vajadzībām saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta f) apakšpunktu;
  • pasūtījumu iesniegšanai un apstrādei un preču piegādēm saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta f) apakšpunktu;
  • pašlaik vai nākotnē veiktai personāla atlasei saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta f) un/vai a) apakšpunktu;
  • lai veiktu reklamācijas sūdzības apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta f) apakšpunktu.

   Plānojamas datu apstrādes mērķa izmaiņas gadījumā mēs jautājam Jūs par piekrišanu un informējam par apstrādes noteikumu grozījumiem saskaņā ar VDAR 6. panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 3. Kādus datus mēs glabājam
  Mēs glabājam šādus datus: vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, amatu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, nodokļu identifikācijas numuru, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, iekraušanas/izkraušanas vietu, bankas konta numuru. Papildus tam pašlaik vai nākotnē veiktai personāla atlasei vajadzībām mēs arī glabājam Jūsu nosūtītos dokumentus: curriculum vitae, motivācijas vēstuli.
  Mums ir tiesības glabāt citus datus, kas ir nepieciešami mērķa sasniegšanai. Šādā gadījumā dati katru reizi tiek atzīmēti kā dati, kas nepieciešami mērķa sasniegšanai.

 4. Datu glabāšanas laiks
  Jūsu personas dati tiek glabāti laikā, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai:
  • nepieciešams atbildes uz jautājumu sniegšanai un piecu gadu laikā prasījumu apstrādei;
  • notiekošas sadarbības laikā un piecus gadus pēc sadarbības beigām. Pēc tam Jūsu personas dati tiks anonimizēti vai dzēsti.
  • Personāla atlases projektu gadījumā dati tiek glabāti sešu mēnešu laikā pēc projekta beigām vai ilgāk — ar Jūsu piekrišanu citu, nākotnē veiktu personāla atlases projektu vajadzībām.
 5. Jūsu tiesības
  Jums ir tiesības gūt piekļuvi Jūsu personas datu saturams, labot (koriģēt, papildināt) tos, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi un tiesības pārnest datus.
  Ja Jūs piekrītat datu apstrādei, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: [email protected] Iepriekš minēto neietekmē apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz iepriekš sniegto piekrišanu pirms tās atsaukšanas, likumīgumu. Ja Jūsu personas dati tiek veikti, pamatojoties uz VDAR 6. panta pirmā punkta f) apakšpunktu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī — tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju — iebilst pret personas datu apstrādi.
  Visas šīs tiesības ir piemērojamas apjomā, kas paredzēs VDAR.
  Tiesības var tikt īstenotas, nosūtot pieteikumu ar šādu pieprasījumu uz adresi: Norgips Sp. z o.o. ar juridisko adresi: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Polija.
  Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē — Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājam [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 6. Drošība un datu nodošana un atklāšana
  Mūsu prioritāte ir Jūsu datu drošība. Kā pārzinis mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību.
  Mēs neatklājam Jūsu datus citiem subjektiem bez Jūsu piekrišanas un zināšanas.
  Pārziņa apstrādātie dati var tikt atklāti ierobežotam saņēmēju skaitam, kuriem šī informācija ir nepieciešama tikai savu pienākumu izpildei. Jūsu dati tiks atklāti Pārziņa biznesa partneriem, kas piedalās piegādes veikšanas procesā. Šie dati var tikt nosūtīti nepieciešamā apjomā, lai piegādātu vai saņemtu preci.
  Jūsu personas dati var tikt nosūtītas trešajā valstī (proti, valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts). Datu nosūtīšana:
  • ir vajadzīga ar Jums izpildītā līguma izpildei;
  • ir vajadzīga līguma noslēgšanai vai Jūsu interesēs noslēgtā līguma izpildei;
  • ir vajadzīga, ja ir svarīgi iemesli sabiedrības interesēs,
  • ir vajadzīga, ja tiek izvirzīti prasījumi;
  • ir vajadzīga, lai nodrošinātu Jūsu būtisko interešu aizsardzību;
  • tiek veikta no publiskā reģistra.

   Jums ir tiesības saņemts personas datu, kas nosūtīti trešajās valstī, kopiju.
 7. Papildinformācija
  Jūsu personas datu norādīšana ir brīvprātīga, taču var būt nepieciešama, ja ir nepieciešams sazināties ar Jums, lai sniegtu atbildi uz uzdotu jautājumu vai sniegtu citus iepriekš norādītos papildpapkalpojumus.
  JA Pārzinis ļauj izveidot Jums kontu, pieteikums var būt nepieciešams, lai noslēgtu konta reģistrācijas līgumu.
  Jūsu norādītie personas dati netiek automātiski apstrādāti, tostarp profilēti.
  Vairāk informācijas par personas datu aizsardzību var saņemt pa e-pastu: [email protected]
Dokumentu mape
Dokumentu mape
close

Dokumentu mape ir vieta, kur var uzglabāt atlasītās lejupielādes un materiālu patēriņa aprēķinus.

Noklikšķiniet "UZ MAPI" uz jebkura dokumenta vai aprēķina.

Pateicoties dokumentu mapei, jūs varat viegli sagatavot dokumentāciju savam ieguldījumam, kurā ir:

 • produktu un risinājumu tehniskā dokumentācija
 • materiālu patēriņa aprēķini
 • produktu saraksta kopsavilkums
 • titulkarte ar ieguldījumu sarakstu
Lejupielādēt ZIP Lejupielādēt ZIP
Lejupielādēt PDF Lejupielādēt PDF
Sūtīt uz @ Sūtīt uz @
 Iztīrīt mapi
Aizvērt
augšup