Norgips Sp. z o.o.
vispārīgie pārdošanas, piegādes un reklamācijas
noteikumi

LĪGUMI PAR TIRDZNIECĪBAS SADARBĪBU  

Tirdzniecības attiecības starp uzņēmumu Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ar juridisko adresi Varšavā: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, kas reģistrēts Uzņēmēju reģistrā, ko uztur Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra komerclietu 13. nodaļa, ar KRS Nr. [Valsts tiesu reģistra numurs] 0000529680, NIP Nr. [nodokļu maksātāja identifikācijas numurs] 522-27-02-366, pamatkapitāls: 20 010 000 PLN (turpmāk tekstā — “NORGIPS”), un Pircēju tiek nodibinātas, tikai un vienīgi pamatojoties uz “Līgumu par tirdzniecības sadarbību”, ko noslēgušas puses, kuram ir uzņēmēja statuss, turklāt fiziskajai personas, kas noslēdz ar viņas saimniecisko darbību tieši saistīto līgumu, ja no šī līguma neizriet, ka viņai tam nav profesionāla rakstura, kas saistīts jo īpaši ar viņas veiktas saimnieciskās darbības priekšmetu, kas norādīts saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem par Centrālo uzskaiti un informāciju par saimniecisko darbību,

 1. tiek piemēroti tiesību aktu noteikumi, kas attiecas uz patērētāju un ietverti [Polijas Republikas] 3851.–3853. pantā, 556.–5563. pantā un 557.–576. pantā (izņemot 558. panta 1. § otro teicienu) par garantiju par pārdotas preces defektiem un Civillikuma 5761.–5764. panti par pārdēvēja prasījumiem saistībā ar pārdotas preces defektiem; un
 2. netiek piemēroti Civillikuma 563. pantu un 567. panta 2. § par Pircēju.
 
PASŪTĪJUMI  
 1. Pasūtījumi tiek iesniegti, izmantojot platformu e.Norgips.pl, saskaņa ar tās noteikumiem vai rakstiski, tostarp pa faksu vai e-pastu, un tiek izpildīti NORGIPS tirdzniecības nodaļā Opolē [Opole], kur arī atrodas NORGIPS izstrādājumu glabāšanas un ražošanas vieta.
 2. Pasūtījuma pieņemšana izpildei prasa NORGIPS apstiprinājumu, kas nosūtīt ar elektroniskās saziņas līdzekļiem vai ar platformas e.Norgips.pl starpniecību. Ja NORGIPS nav apstiprinājis pasūtījuma pieņemšanu, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kas prece tika nodota Pircējam vai viņa pārstāvim (piemēram, pārvadātājam).
 3. Pasūtījuma apjoms. Par piegādes vidējo apjomu tiek uzskatītas aptuveni 22 (divdesmit divas) tonnas ģipškartona plākšņu. Pēc iepriekšējās saskaņošanas ir iespējama jaukta piegāde, piemēram, plākšņu un piederumu daļas, taču piegādes neto vērtība nedrīkst būt mazāka par 12 000,00 PLN (divpadsmit tūkstoši), un tās apjomam ir jābūt vismaz 12 (divpadsmit) tonnas.
 4. Īpašie pasūtījumi. Pastāv iespēja piegādāt preci Pircējam atbilstoši īpašiem noteikumiem, kas saskaņoti starp NORGIPS un Pircēju. Šie noteikumi var attiekties uz tādiem pasūtījuma izpildes noteikumiem, kas var tikt piemēroti gan kopā, gan atsevišķi.
  • Izkraušana ar NORGIPS aprīkojumu (iespējama saskaņošana pa telefonu).
  • Īpaša izkraušana (piemēram, augstumā) ar NORGIPS aprīkojumu.
  • Pusautomašīnas piegāde.
  • Izkraušana “just in time” (precīzi noteikt laiks izkraušanas vietā).
  • Izkraušana vairāk nekā vienā Pircēja norādītajā vietā.
TRANSPORTĒŠANA

Prece tiek piegādāta ar NORGIPS transportlīdzekļiem un uz viņa rēķina. Īpašo pasūtījumu gadījumā (piemēram, izkraušana ar NORGIPS aprīkojumu) Pircējam tiek paziņots par papildus izmaksām. Ir iespējama arī preces saņemšana ar savu transportlīdzekli, iepriekš saskaņojot ar NORGIPS: termiņu, pasūtījuma apjomu, transportlīdzekļa veidu un cenu. Patstāvīgas preces saņemšanas gadījumā tiek piemērots ex works noteikums, kas nozīme, ka preces zaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju preču izdošanas no NORGIPS noliktavas brīdī.

 
PIEGĀDE 

Uzņēmumam Norgips ir savlaicīgi jāpiegādā preci Pircēja norādītajā vietā, kas atrodas Polijas Republikas teritorijā. Par iespējamu kavējumu, kas var rasties notikumu rezultātā, kuru tas nevarēja paredzēt, tam ir nekavējoties paziņot Pircējam. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti nepārvaramās varas apstākļi (tostarp ražošanas traucējumi, plūdi, ugunsgrēks u. tml.) un neparedzami nelaimes gadījumi (piemēram, ceļu satiksmes negadījums).

 
IZKRAUŠANA 

Pircējam ir jāveic preces izkraušana piegādes vietā, izmantojot šim mērķim paredzēto aprīkojumu (autoiekrāvēju) un ievērojot īpašu piesardzību. Izkraušanas ar NORGIPS aprīkojumu gadījumā — īpašais pasūtījums — preces bojājuma izkraušanas laikā risku uzņemas NORGIPS. Pircējam ir jāizkrauj preci bez liekas kavēšanās, un tās rašanās gadījumā Pircēja vainas dēļ — jāsedz dokumentētas izmaksas.

 
GLABĀŠANA  

Pircējs apņemas glabāt preci, kas nopirkta, pamatojoties uz Līgumu par tirdzniecības sadarbību, iesaiņotu plēvē un zem jumta, kā arī izmantot to atbilstoši NORGIPS dokumentāciju un norādījumiem, kas pieejami adresē: http:www.norgips.pl/. Pareiza plēvē iesaiņoto palešu glabāšana tiek veikta vienīgi uz Pircēja atbildību.

 
REKLAMĀCIJA  

Visas reklamācijas sūdzības par preces kvalitāti ir jāiesniedz uz īpašas veidlapas, kas jāparaksta Pircēja un NORGIPS pārstāvjiem. Nopietnāku pretenziju pat preces kvalitāti ir nepieciešama papildu fotodokumentācija un reklamētās preces paraugi. Reklamācijas sūdzību iesniegšanas termiņi ir noteikti “Līgumā par tirdzniecības sadarbību”. Ja ir jāveic specializētus testus vai ekspertīzi, reklamācijas sūdzības izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts par papildu laiku, taču ne vairāk ka par 30 dienām.

 
Reklamācijas sūdzība
 
Pielikums reklamācijas sūdzībai

Reklamācijas sūdzības tiek izskatītas, pamatojoties uz Polijas standartiem. NORGIPS patur tiesības noraidīt reklamācijas sūdzību, ja reklamētā prece tika nepareizi uzglabāta vai tika izmantota neatbilstoši tās paredzētajam pielietojumam vai NORGIPS norādījumiem vai instrukcijām, kas pieejamas adresē: www.norgips.pl/.

NORGIPS atbild par preces fizisku defektu tās nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas, ja Pircējs ir veicis šis darbības ar paša spēkiem vai uzdevis to veikšanu trešajām personām, par kurām viņš atbild, vai ja tās ir veicis preces gala pircējs, ievērojot instrukcijas šajā jomā, kas saņemtas no NORGIPS (Civillikuma 5561. panta 3. §), turklāt šī atbildība neaptver:

 1. trešo personu izpildes vai projekta kļūdas;
 2. gadījumiem, kas Pircējs, trešās personas vai gala pircējs lieto preci neatbilstoši tās tehniskajiem parametriem un ekspluatācijas īpašībām, lietošanas instrukcijai, kas saņemta no NORGIPS, vai būvniecības nozares standartiem;
 3. Gadījumiem, kad preces Pircējs vai gala pircējs veic neatļautas izmaiņas precē.

Saskaņā ar Civillikuma 5761.–5764. pantu NORGIPS atbild pret Pircēju par izmaksām, kas radušās Pircējam, ja gala pircējs ir izmantojis garantijas tiesības par preces fiziskiem defektiem, ja pārdotajai precei nebija īpašību, kurām ir tai ir jābūt atbilstoši tās pielietojumam vai atbilstoši publiski sniegtajam deklarācijām, par kurām ir runa Civillikuma 5561. panta 2. §, vai ir izdota nepilnīgā stāvoklī. NORGIPS atbildība pret Pircēju, par kuru ir runa iepriekšējā teicienā, pastāv, ja precei ir radušies defekti NORGIPS darbības vai bezdarbības rezultātā.

Iepriekš minētā atbildība attiecas arī uz situāciju, kad NORGIPS, zinot par pārdotās preces defektu, nav informējis par to Pircēju vai sagatavoja uzstādīšanas un lietošanas instrukciju, kas pievienota pārdotajai precei, ja defekts ir radies preces uzstādīšanas un lietošanas, kas veikta atbilstoši šai instrukcijai rezultātā.

Jautājumos, kas nav attiecas uz NORGIPS atbildību par pārdotās preces defektiem, tiek piemēroti attiecīgi Civillikuma noteikumi par garantiju par pārdotas preces fiziskiem un juridiskiem defektiem, ievērojot šī punkta noteikumus, turklāt par preces gala pircēju tiek uzskatīts patērētājs Civillikuma 221. panta izpratnē.

 
KOKA PALEŠU ATGRIEŠANA  

Ģipškartona plāksnes principā tiek piegādātas uz atgriežamām koka paletēm. Šo palešu atgriešanas procedūra tiek veikta atbilstoši “Koka palešu atgriešanas instrukcijai”.

 
Koka palešu atgriešanas instrukcija

 

Varšavā, 2021. gada 1. janvārī

Dokumentu mape
Dokumentu mape
close

Dokumentu mape ir vieta, kur var uzglabāt atlasītās lejupielādes un materiālu patēriņa aprēķinus.

Noklikšķiniet "UZ MAPI" uz jebkura dokumenta vai aprēķina.

Pateicoties dokumentu mapei, jūs varat viegli sagatavot dokumentāciju savam ieguldījumam, kurā ir:

 • produktu un risinājumu tehniskā dokumentācija
 • materiālu patēriņa aprēķini
 • produktu saraksta kopsavilkums
 • titulkarte ar ieguldījumu sarakstu
Lejupielādēt ZIP Lejupielādēt ZIP
Lejupielādēt PDF Lejupielādēt PDF
Sūtīt uz @ Sūtīt uz @
 Iztīrīt mapi
Aizvērt
augšup