Regulamin konkursu Kibicuję z NORGIPS

REGULAMIN KONKURSU

„Kibicuję z Norgips”

 

 1. Organizator Konkursu. Oświadczenia.

1) Organizatorem niniejszego konkursu pod nazwą: „Kibicuję z NORGIPS” (dalej: „Konkurs”) jest NORGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000529680, NIP 5222702366 (dalej: „Organizator”). Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) i jest organizowany w serwisie społecznościowym Facebook –dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/NORGIPS (dalej: „Strona na Facebooku”).

2) Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie Regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php).

3) Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

4) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 1. Miejsce przeprowadzenia Konkursu.

Konkurs przeprowadzony zostanie na portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Serwis”), na koncie Organizatora, poświęconym marce NORGIPS pod adresem (dalej: „Strona konkursowa”): https://www.facebook.com/NORGIPS/

 1. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech częściach:

1 część - 16.06.2024 r. od godz. 9:00 do 23:59:59

2 część – 21.06.2024 r. od godz. 9:00 do 23:59:59

3 część – 25.06.2024 r. od godz. 9:00 do 23:59:59

4 część – 14.07.2024 r. od godz. 9:00 do 23:59:59

Wyniki każdej części konkursu zostaną ogłoszone kolejno:

1 część - do 17.06.2024 r. do godz. 16:00

2 część - do 22.06.2024 r. do godz. 16:00

3 część - do 26.06.2024 r. do godz. 16:00

4 część - do 15.07.2024 r. do godz. 16:00

 1. Przedmiot Konkursu.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, spośród zamieszczonych w ramach Konkursu zgłoszeń, tych które - wedle oceny członków Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu – będą zawierały 3 najciekawsze odpowiedzi w każdej z części (łącznie 12 odpowiedzi).

Zadania konkursowe polegają na odpowiedzeniu w minimum 5 zdaniach na pytanie konkursowe z danego dnia.

Dodatkowym atutem będzie zaproszenie do konkursu jednego użytkownika portalu Facebook.

Autorzy ww. zgłoszeń, zostaną nagrodzeni nagrodami wskazanymi poniżej w pkt. 10 pkt. 1) Regulaminu.

 1. Cel Konkursu.

Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji marki Organizatora.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1) W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane zgodnie z regulaminem Serwisu jako użytkownicy Serwisu, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora.

3) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest dokonane następujących czynności (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”):

a) umieszczenie w ramach Serwisu, w miejscu wskazanym w pkt. 7 ust. 1) Regulaminu, Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu i zgodnie z regulaminem Serwisu;

b) podanie Organizatorowi imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail, poprzez komunikator Serwisu (Messenger).

4) Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

5) Uczestnik akceptując Regulamin Konkursu, oświadcza jednocześnie, że:

- zamieszczając Odpowiedź Konkursową, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu, w komentarzu pod postem konkursowym, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu, zgłasza swój udział w Konkursie;

- przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi  Konkursowej, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu;

- zamieszczenie i publikacja Odpowiedzi  Konkursowej nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich;

- wyraża zgodę na publikację identyfikatora Facebook w postach na Stronie konkursowej informujących o wynikach Konkursu;

- swoje dane osobowe przekazał dobrowolnie.

 1. Zasady Konkursu.

1) Zadania konkursowe polegają na odpowiedzeniu w minimum 5 zdaniach na pytanie konkursowe z danego dnia. Dodatkowym atutem będzie zaproszenie do konkursu jednego użytkownika portalu Facebook („Odpowiedź Konkursowa”).

2) Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę  Odpowiedzi Konkursowych, przy czym jednemu Uczestnikowi przyznana może zostać tylko jedna nagroda.

3) Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5) poniżej. Publikując Odpowiedź Konkursową, każdy Uczestnik godzi się również i oświadcza, że Odpowiedź Konkursowa będzie zamieszczona w sieci Internet bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie Konkursu.

4) Uczestnicy godzą się również i oświadczają, że wyrażają zgodę na zamieszczanie udzielonych Odpowiedzi konkursowych na serwisie Facebook bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie Konkursu.

5) Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody w zamian za uzyskaną Nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera; zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową; użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii; rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerową Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych; publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym. Powyższe zostanie potwierdzone w pisemnym oświadczeniu Laureata podpisanym przy czynności odbioru Nagrody w Konkursie. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa powyższe prawa z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

6) Organizator, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, podmiotu wskazanego w pkt. 1 ust. 2) niniejszego Regulaminu, Administratora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

d) nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

 1. Komisja Konkursowa.

1) Zgłoszone do Konkursu Odpowiedzi Konkursowe podlegają ocenie Komisji konkursowej (dalej: „Komisja Konkursowa”), składającej się z 3 członków, będących pracownikami Organizatora. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej;

2) Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Odpowiedzi  Konkursowych w terminie najpóźniej 2 dni od dnia zakończeniu Konkursu i wyłoni w ten sposób zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”).

 1. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

1) Komisja Konkursowa - w ramach każdej części Konkursu - wyłania 3 (trzech) Laureatów, których Odpowiedzi  Konkursowe - w ocenie Komisji Konkursowej – są zgodne z Zadaniem Konkursowym. Wyłonionym Laureatom zostaną przypisane miejsca od pierwszego do trzeciego.

2) Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Odpowiedzi Konkursowej oparte na subiektywnych ocenach.

3) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zmianom.

4) Wyniki pracy Komisji Konkursowej (wyłonienie Zwycięzców) zostaną ogłoszone zgodnie z treścią pkt. 11 Regulaminu.

 1. Nagrody w Konkursie.

1) Nagrodami w Konkursie są piłki futbolowe marki Adidas z logo UEFA EURO 2024 w pudełku z logo NORGIPS, o wartości 137,21 zł brutto, przyznawane – z zastrzeżeniem postanowień ust. 1) i ust. 2) poniżej - 3 Laureatom wyróżnionym w każdej z 4-ech części Konkursu (łącznie 12 piłek).

2) Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie prawo do jednej Nagrody w Konkursie.

3)  Nagrody nie podlegają wymianie.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 1 dnia od dnia zakończenia każdej z części Konkursu. Organizator poinformuje o Zwycięzcach każdorazowo w osobnym poście na Stronie Konkursowej i w komentarzu pod postem konkursowym.

 1. Realizacja prawa do Nagrody. Wydanie Nagród.

1) Warunkiem realizacji prawa do Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę danych umożliwiających Organizatorowi przekazanie Nagrody, w sposób wskazany w ust. 3) poniżej, tj.: imienia i nazwiska, adresu - na który zostanie przesłana Nagroda - oraz numeru tel. oraz podpisanie oświadczenia o przyjęciu nagrody dla celów rozliczenia podatku od nagrody.

2) Przekazanie Nagród w Konkursie nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

3) Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na podany przez Zwycięzcę adres, przesyłką kurierską, na koszt Organizatora, zaś ich przekazanie zostanie potwierdzone podpisem Zwycięzcy, na liście przewozowym.

 1. Ochrona danych osobowych.

a) W celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników;

b) Administratorem danych osobowych jest NORGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w /02-634/ Warszawie, ul. Racławicka 93, KRS 0000529680, NIP 5222702366.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);

c) Administrator danych osobowych przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności uczestników Konkursu;

d) Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych Uczestników Konkursu: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, adres a-mail oraz pseudonim, jeśli jest używany na profilu Uczestnika na portalu Facebook - dane te są podawane w formularzu zgłoszeniowym;

e) Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

f) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia i obrony roszczeń związanych z ich uczestnictwem w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO;

g) Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

h) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że ich dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;

i) Uczestnik w przypadku wszelkich zapytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected];

j) Udostępnienie Organizatorowi danych osobowych Uczestników ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie;

k) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia zbieranych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowy-wanych lub w inny sposób przetwarzanych,

l) Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

W związku z faktem, iż Konkurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii elektronicznych, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady portalu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.

 1. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, należy składać na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 1. Postanowienia końcowe.

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2024 r.

2) Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.NORGIPS.pl. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian Regulaminu.

 

Dokumentu mape
Dokumentu mape
close

Dokumentu mape ir vieta, kur var uzglabāt atlasītās lejupielādes un materiālu patēriņa aprēķinus.

Noklikšķiniet "UZ MAPI" uz jebkura dokumenta vai aprēķina.

Pateicoties dokumentu mapei, jūs varat viegli sagatavot dokumentāciju savam ieguldījumam, kurā ir:

 • produktu un risinājumu tehniskā dokumentācija
 • materiālu patēriņa aprēķini
 • produktu saraksta kopsavilkums
 • titulkarte ar ieguldījumu sarakstu
Lejupielādēt ZIP Lejupielādēt ZIP
Lejupielādēt PDF Lejupielādēt PDF
Sūtīt uz @ Sūtīt uz @
 Iztīrīt mapi
Aizvērt
augšup